Forskningsresultater

Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000 - 2008


En linies budskab
Fem nedslidte bykvarterer har opnået væsentlige forbedringer på både det fysiske og sociale område
Sammenfatning
Kvarterløft sigter på at vende negative udviklingsspiraler i udsatte byområder til positive ved hjælp af mange forskellige initiativer.

I denne publikation gennemgås resultaterne af kvarterløftindsatsen i fem bykvarterer i perioden 2002 til 2008. De fem kvarterløft har fundet sted i Nørrebro Park og Nordvestkvarteret på Ydre Nørrebro i København og Vestbyen i Horsens samt i de to nyere forstadsområder: Brøndby Strand i Brøndby Kommune og Vollsmose i Odense Kommune.

Evalueringen viser at de fem nedslidte byområder har gennemgået en positiv udvikling og således opnået væsentlige forbedringer på både det sociale og fysiske område. Og så har indsatsen oven i købet været relativt billig sammenlignet med tidligere tiders byfornyelse.
Forfatter
Hans Skifter Andersen, Sille Bjørn, Anne Clementsen, Georg Gottschalk, Hanne Nielsen, Jakob Norvig, Rune Holst Scherg, Valinka Suenson
Virksomhed, Organisation
Statens Byggeforskningsinstitut
Baggrund
Kvarterløftsindsatsen i de fem områder er anden runde af kvarterløft, hvor første runde bestod af syv andre byområder, der fik støtte i perioden 1997-2002.

Formålet med undersøgelsen har først og fremmest været at belyse effekten af kvarterløftene. Virkede det politiske instrument, som det var hensigten: er kvartererne 'løftet'? Er kvartererne blevet mere attraktive med bedre boliger og omgivelser? Hvordan har den sociale og økonomiske udvikling været? Er der blevet færre personer på offentlig forsørgelse og flere indbyggere i job? Er bylivet i kvartererne blevet bedre med flere lokale arbejdspladser, bedre service og flere byfunktioner? Har det givet sig udslag i, at indbyggerne bliver boende længere tid, og at de, der flytter til, bidrager til at 'løfte' kvarteret? Og ud over de objektive forandringer, hvordan har så indbyggernes egen opfattelse af deres kvarter ændret sig?

Evalueringen er udført for Integrationsministeriet.
Metode
Denne publikation er et sammendrag af flere rapporter om resultaterne af kvarterløftsindsatsen i de fem kvarterer.

Rapportens analyser bygger på et omfattende datamateriale (interviews med beboere og fokusgruppeinterviews) og telefoninterviews), registerbaseret statistik samt dokumentarisk materiale.
Resultater
Kvarterløft er komplekse, idet arbejdet er helhedsorienteret og integreret og dermed adskiller sig fra arbejdet i traditionelle offentlige sektorer. Desuden forsøger kvarterløft at påvirke komplicerede sociale og økonomiske sammenhænge, hvorfor det ofte ikke er muligt at påvise egentlige årsagsvirkningssammenhænge. Mange af effekterne ved kvarterløftene kan endvidere først registreres efter en længere årrække.

Indsatsen har været omfattende. Der er gennemført 233 større eller mindre projekter, som har omfattet forbedring af boligerne, trafiksanering, forbedring af byrum og grønne områder samt etablering af nye beboerhuse. Desuden er der gennemført mange sociale indsatser vedrørende integration, sundhed, undervisning og forbedring af kultur og fritid i områderne. Projekterne har f.eks. været mødregrupper, sund mad, begrænsning af misbrug, værested for etniske ældre, pigeklubber, ungeråd, rene gader, karriererådgivning, legepladser og idrætsarrangementer.

For en mere uddybende evaluering af de enkelte kvarterløft se vedhæftede rapport i pdf.
Lokalitet
Nørrebro Park, Nordvestkvarteret på Ydre Nørrebro, Vestbyen i Horsens, Brøndby Strand og Vollsmose
Finansiering
I alt er der investeret ca. 900 mio. kroner fra Staten, kommunerne og forskellige fonde i de fem byområder samt et ukendt beløb fra private investorer. Derudover har Landsbyggefonden bidraget i nogle af områderne. Udgifterne har i gennemsnit været på 10-20.000 kroner pr. beboer.
EU støtte/lovgivning
Nej
Dokumenter til download
Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftområder 2000-2008
Publiceringsdato    14.09.2009
Sprog
Dansk
Kontakt
NavnEvaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000 - 2008
Telefon +45 45 86 55 33
Epost sbi@sbi.dk
Virksomhed, organisationStatens Byggeforskningsinstitut
Link
Oprettet
2010-05-05 14:08:04