Trafik og Byrumsplan - Sikre Skoleveje


En linies budskab
Trafikplan for en bydel i København med henblik på at forbedre borgernes møde med det offentlige rum og skabe rammerne for at styrke sociale fællesskaber i området.
Sammenfatning
Formålet med ”Trafik- og byrumsplan - Sikre skole- veje” er at udvikle en samlet plan igennem en proces, hvori interessenter, beboere og institutioner for bydelen har deltaget. Trafik- og byrumsplanen kan således danne grundlaget for det fremtidige arbejde med trafik og byrum
i bydelen og dermed sikre, at de økonomiske midler
anvendes bedst muligt. Planen skal som en naturlig ting, understøtte de mange projekter, som sættes igang. I denne plan er der sat fokus på byrummenes indhold og placering, så man varetager sikkerhed, tryghed og fremkommelighed for trafikken på bedst mulig måde.

Med denne Trafik- og byrumsplan, der hermed sættes til offentlig høring, ligger der nu et gennemarbejdet forslag til, hvordan trafikafviklingen på længere sigt kan foregå. Og der er afsat penge til gennemførelse af de første trafik- og byrumsforbedringer, i alt kr. 5,2 mio. kr.
Baggrund
Efter mange års diskussion om trafi kken i området,
blev det i maj 2006 besluttet at udarbejde en samlet plan for området, som inddrager alle bykvarterer, afgrænset af Sortedams Dosseringen, Nørrebrogade, Jagtvej og Tagensvej. Forud for denne plan, har fl ere lokale interessenter og organisationer udarbejdet deres egne planer, bl.a. ”Trafi ksanering i Ravnsborggadekvarteret” og ”Forslag til trafi ksanering i Guldbergsgade-området”, men disse planer tager primært udgangspunkt i enkeltområder, og ikke i helheden. De lokale trafi kplaner har alle været et godt grundlag for en samlet plan, hvori
flere overvejelser optræder i denne rapport.
Metode
Processen blev indledt i juni 2006 med afholdelse af et borgermøde. På borgermødet blev der nedsat to projektgrupper: Projektgruppe B, som behandler byrummet
ved Simeons Kirken og Skolen i Sjællandsgade og projektgruppe A, som behandler Trafik- og byrum, samt sikre skoleveje.

For at igangsætte en diskussion om i hvilken retning, som bydelen skulle udvikles, blev der præsenteret tre visioner med hver deres tema, som projektgruppen diskuterede.
Det drejede sig om:

1. ”Sund by” - kroppens møde med byen.
2. ”Grøn by” - skabe et grønt miljø ud fra forskønnelse
og velbefindende og endelig
3. ”Tryg by” - primært en trafikvision.

Visionerne var valgt ud fra, at de skulle give forskellige
indgangsvinkler til området, og samtidig sætte dagsordenen for indsatsområder og strategier, som planen skulle indeholde.
Resultater
Forslag til Trafik- og byrumsplanen har resulteret i en lang række projekter, som skal give en samlet løsning til bydelen. I projektforløbet er der desuden afholdt workshops, hvor borgerne har suppleret med andre vigtige byrums- og trafikprojekter for bydelen. I det omfang det er muligt, er der beregnet eller skønnet et groft anlægsoverslag
for konkrete projekter lokaliseret i området. Projekterne kan groft inddeles i to grupper:

1. Projekter, som kan kategoriseres til rene byrumsprojekter eller trafikprojekter eller begge dele.
2. Projekter, som er velegnet til sponsorering, puljer og fonde.

Projekterne er med til at etablere løsninger til sikring af skoleveje, som er Trafik- og byrumsplanens hovedformål og præsenteres som dele af projektets konklusioner.
Lokalitet
København
Finansiering
Socialministeriet, Københavns Kommune
Dokumenter til download
Trafik og Byrumsplan - Sikre Skoleveje
Sprog
Dansk
Kontakt
NavnKurt Christensen
Telefon +45 82 32 25 40
Epost kkc@sbsby.dk
Virksomhed, organisationKøbenhavns Kommune, Vej & Park
Oprettet
2008-05-30 11:47:29