Forskningsresultater

Den porøse og hvileløse bymæssighed i kræfternes spil


En linies budskab
Den førte suburbaniseringspolitik og dens planlæggere mener de har viden om det liv som leves der og det der skal leves i forstaden, dvs viden om hvad der skaber stedstilhørighed, stedsidentifikation og lokale relationer.
Sammenfatning
Notatet argumenterer for nødvendigheden af at se forstaden som noget der skabes uendeligt, som er uendelige tilblivelser, hvis dynamikker og former vi måske ikke forstår eller måske aldrig kommer til at forstå helt.

Denne tilgang er inspireret af det filosofiske begreb om kræfter hos Nietzsche og Foucault og tilblivelse hos Deleuze. Endvidere relanceres et klassisk byteoretisk/-filosofisk spor, nemlig den vitalistiske ’livsfilosofi’ inspireret af Georg Simmel og begrebet om virtuel multiplicitet (Nietzsche, Deleuze). Dette for at skabe en interesse for at forstå forstadens og byens situative og relationelle kræfter, ikke ved deres retning og styrke, men som produkt af konfigurationer og konstellationer i deres forskellighed.

Notatet vil fra disse perspektiver foretage en kritisk granskning af forstadsplanlægningens rumlige diskurs (funktionalismen) og endvidere byplanlægningens overbevisning om det spatiale dispositiv, bypolitikkens nye livsformsplanlægning og ønsket om at bringe byen til forstaden.

Endemålet med den fremførte kritik er at stille nye krav til by- og forstadsplanlægningen. Kravene kræver ikke nye ’teknikker’, men nye tænkemåder og en anden planlægningsform.
Forfatter
John Pløger
Virksomhed, Organisation
Roskilde Universitetscenter
Baggrund
Forstaden er i krise, siger mange. Men måske er det vores forståelse af forstaden som er i krise? Måske er det egentlig vores forståelse af byen der er i krise? Det kan være at det grundlæggende problem i byudviklingen er at politiske intentioner ofte er retorik uden praksiskrav, at planlæggere ikke har kompetence til at planlægge den forstad der ønskes, eller at de hegemoniske politiske ideologier – på trods af de udtalte intentioner – ikke kan rumme eller arbejde med den ’nye’ forstad der ønskes, eller ikke kan forstå de liv og kulturer der leves der.

Der findes ikke så mange der har fokuseret på, hvordan den meningsfulde forstad er tænkt i bypolitik og planlægning. Stedets funktionalitet og funktionalistisk byggestil med store åbne offentlige rum blev normen. Det socio-spatiale design blev midlet til at ’lægge til rette’ for nærhed, interaktion og relationsdannelser.

Den førte suburbaniseringspolitik og dens planlæggere mener de har viden om det liv som leves der og det der skal leves i forstaden, dvs viden om hvad der skaber stedstilhørighed, stedsidentifikation og lokale relationer.

Men denne viden bygger ikke på indsigten i betydningen af f.eks. den imaginære forstad som den er relateret til livsfase, livsverden, værdier, drømme og aspirationer.
Egentlig er forstaden en anledning. Dette fordi der findes en begyndende interesse for at forstå forstadslivets multiverse betydningsskemaer og værdiuniverser og den brug af og krav til forstadens rum, der koresponderer til denne levede meningsfuldhed.
Resultater
Der mangler en planlægning der ikke er så fokuseret på sag, vedtag eller plan som dagens praksis, og som løbende gennem dialog og møder kan opdage og arbejde med aktørernes interesser og forventninger, normer og værdier, problematiseringer og bekymringer. Der må i planprocessen være plads til både enighed og dissens, og det planpolitiske felt må måske tænke mere på hvordan (den midlertidige) forsoning kan etableres. Sådan arbejder det eksisterende system allerede, vil mange hævde. Det gør det af mange grunde ikke (se Pløger 2004b for en række argumenter). Kompromiser og konsensus er baseret på magt, forsoning er baseret på refleksiv accept, og det gør en tydelig forskel.

Der må endvidere udvikles en tænkning, en
’governmentality’ (Dean 1999), hvor byens- og forstadens kræfter ses som potentialer fremfor som udtryk for antagonismer (uforenlige modsætninger) som må reguleres og styres. Et væsentlig opgave er således at gøre planlægningen dynamisk, proaktiv og ikke re-aktiv, kontekstuel frem for holistisk, innovativ og fremtidsorienteret frem for bureaukratisk, og med ret og evne til at arbejde med de kræfter der faktisk er i spil.
Dokumenter til download
Artiklen i fuld format
Kontakt
NavnJohn Pløger
Telefon +45 46 74 26 74
Epost plo@ruc.dk
Virksomhed, organisationRoskilde Universitetscenter
Link
Oprettet
2007-06-06 14:30:18