Integrationsservice


En linies budskab
Integrationsservices målsætning er at bidrage aktivt til at gøre integrationsindsatsen mere effektiv i kommunerne, så flere udlændinge opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet eller sikres uddannelse.
Sammenfatning
Integrationsservice består af fire konsulenter med særlig viden inden for beskæftigelse og uddannelse. Konsulentenheden er fysisk og organisatorisk placeret i Integrationsministeriet
Det primære fokus for Integrationsservice er kommunernes uddannelses- og beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Konsulenterne arbejder derfor opsøgende i forhold til bl.a. kommuner og tager imod henvendelser fra kommuner, der formulerer behov for tilførsel af ressourcer til indsatsen i form af processtøtte, metoder og ny viden. Integrationsservice samarbejder ligeledes med en række andre aktører (uddannelsesinstitutioner, virksomheder, organisationer, foreninger og private aktører), hvilket er med henblik på at styrke det tværgående samarbejde mellem aktører omkring udvikling og forankring af den lokale indsats i kommunerne. Opsamling og formidlingen af gode erfaringer er en hjørnesten i Integrationsservices arbejde. Det er fundamentet for at sikre en videre udbredelse af metoder og forankring af de gode integrationseksempler rundt i kommunerne.
Integrationsservice har siden oprettelsen i maj 2005 været i dialog med ca. ¼ af landets gamle kommuner i forhold til afdækning af problemer og tilrettelæggelse af nye indsatser på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Integrationsservice tilpasser ydelser og services til kommunens behov.
Baggrund
Undersøgelser viser, at der er stor forskel på effekten af kommunernes integrationsindsats, hvilket blandt andet skyldes en meget forskellig tilrettelæggelse af indsatsen i kommunerne, ligesom visse kommuner mangler viden om den gode integrationsindsats og om, hvilke redskaber der er mest effektive.
For at forstærke udbredelsen af det gode integrationseksempel blev der med finansloven for 2005 afsat bevilling til etablering af et konsulentteam med særlig viden om integrationsområdet. Målet med ordningen er at gøre integrationsindsatsen mere effektiv, således at flere udlændinge opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Metode
Opsamling af projekterfaringer, metoder og redskaber til brug for den uddannelses- og beskæftigelsesrettede integrationsindsats og formidling af disse gennem en-til-en kontakt med relevante aktører i kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv., samt gennem større tværgående arrangementer.
Udvikling af tværinstitutionelle og tværfaglige samarbejdsstrukturer for at sikre videndeling og samarbejde og at der gøres brug af de bedste erfaringer og metoder.
Resultater
Integrationsservice har siden maj 2005 været i dialog med ca. ¼ af landets gamle kommuner om afdækning af problemer og tilrettelæggelse af nye indsatser på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Integrationsservice har ligeledes afholdt et stort antal oplæg og arrangementer i form af konferencer, seminarer og bazaarer.
Der er blevet iværksat en brugertilfredshedsundersøgelse, som skal kortlægge bl.a. hvilke resultater, som Integrationsservice har været med til at skabe/fremme ude i kommunerne, i forskellige virksomheder, på uddannelsesinstitutioner, foreninger mv. Resultaterne vil foreligge i marts 2007.
Ressourcer
Der er på finansloven for 2005 afsat 402.393 € (3,0 mio. d.kr.) i hvert af årene 2005 og 2006 til Integrationsservice. Rammen muliggør ansættelse af fire konsulenter, som i 2005 og 2006 vil være fuldt finansieret af bevillingen. I 2007 er der bevilget i alt 268.262 og 201.196 € (2 mio. og 1,5 mio. d.kr.) i 2008, idet det forudsættes, at Integrationsservice fra 2008 delvis finansieres som indtægtsdækket virksomhed og fra 2009 og frem fuldt finansieres som indtægtsdækket virksomhed.
Nytte for hvem
Danske kommuner og jobcentre, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger og organisationer samt øvrige aktører, der arbejder med den integrationsrettede indsats på uddannelses- og beskæftigelsesområdet.
Lokalitet
Konsulentteamet er organisatorisk placeret i Integrationsministeriet, hvilket sikrer, at konsulenternes erfaringer hurtigt kan videregives til Integrationsministeren.
Finansiering
Bevilling på finansloven
EU støtte/lovgivning
Nej
Start dato
01.05.2005Slut dato
Sprog
Dansk
Kontakt
NavnRasmus Nygaard
Telefon +45 25 39 98 30
Epost rng@inm.dk
Virksomhed, organisationIntegrationsservice under Integrationsministeriet
Oprettet
2007-02-20 11:34:06